Vzor níže je k dispozici zdarma a neručíme za jeho úplnost a správnost. Pro řádně sepsanou žádost o pronájmu obecního pozemku doporučujeme využít služeb advokátní nebo notářské kanceláře.

(Chcete zde mít odkaz na Vaší firmu?)

Žádost o pronájem obecního pozemku

Jméno a příjmení/název žadatele, žadatelů: …………………………………….
………………………………………………………………………………………
(pokud se jedná o manželé, nutno napsat oba)
Rodné číslo, datum narození/IČ: ……………………………………………….
Adresa trvalého pobytu/sídlo žadatele: ………………………………………….
………………………………………………………………………………………
Telefonní kontakt: ……………………………………………….
Emailová adresa: .……………………………………………….
Doručovací adresa (uveďte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého pobytu):
………………………..……………………………………………………………..


Žádám (žádáme) o pronájem obecního pozemku (pozemků) nebo části
pozemku (pozemků): (nutno uvést výměru pozemku nebo její část v cca m2)
Katastrální území: ………..………………………………………
Pozemek parc. č. : ………………………………………………..
Pozemek parc. č. : ………………………………………………..
Pozemek parc. č. : ………………………………………………..
Zdůvodnění žádosti: (za jakým účelem chcete pozemek od obce pronajmout)
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….

Svým podpisem stvrzuji, že souhlasím s využitím osobních údajů v souvislosti s vyřízením této žádosti.

Datum :

Podpis :

Příloha:
Kopie katastrální mapy se zákresem části pozemku, o kterou žádáte.

Vysvětlivky:
Budete-li žádat o pronájem pouze části pozemkové parcely, pak je nutné nám předložit svůj návrh zakreslený v katastrální mapě, která bude nedílnou přílohou toto žádosti. Katastrální mapu lze získat online na stránkách ČÚZK

Přihlásit se

Registrovat se

Obnova hesla

Zadejte uživatelské jméno nebo e-mailovou adresu, e-mailem obdržíte odkaz pro vytvoření nového hesla.