1.    Úvod

Společnost Webdisk s.r.o., se sídlem na adrese Vančurova 2904, 390 01 Tábor, IČO: 03934624, zapsaná v obchodním rejstříku C 23634 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích (dále jen „Provozovatel“), je provozovatelem řady internetových serverů a mobilních aplikací.  

2.    Popis Služeb

Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti Provozovatele a Uživatelů Služeb Provozovatele při registraci, přihlášení a odhlášení, v rámci internetového rozhraní či mobilní aplikace. V rámci Podmínek není rozhodné, zda se Uživatel registroval přes internetové rozhraní či mobilní aplikaci.

3.    Práva a povinnosti smluvních stran

3.1.    Pro plné využití Služeb si Uživatel vytvoří uživatelský účet a ten využívá za těchto stanovených Podmínek, jakož i za zvláštních podmínek pro využití jednotlivých Služeb.

3.2.    Uživatelský účet je tvořen Uživatelem zvoleným uživatelským jménem, přístupovým heslem a profilovou fotografií Uživatele, pokud byla ze strany Uživatele nahrána. Uživatelské jméno je Uživatel povinen zadat ve tvaru e-mailové adresy či telefonního čísla.

3.3.    V rámci registrace je Uživatel povinen uvést údaje vyžadované Provozovatelem.

3.4.    V rámci uživatelského účtu je každému Uživateli vytvořen profil Uživatele, který obsahuje uživatelské jméno a profilovou fotografii Uživatele, pokud byla ze strany Uživatele nahrána, přičemž tyto údaje jsou viditelné pro všechny uživatele Služeb (dále jen „Profil Uživatele“). Profil Uživatele dále obsahuje údaje o aktivitě Uživatele na jednotlivých Službách, avšak viditelnost těchto údajů pro všechny uživatele Služeb může být ze strany Uživatele upravena, případně zcela skryta prostřednictvím funkce změn a nastavení v příslušné sekci Profilu Uživatele.

3.5.    V případě, že Uživatel zveřejní v rámci Profilu Uživatele či uživatelského účtu profilovou fotografii či další fotografie, okamžikem zveřejnění těchto fotografií uděluje Provozovateli nevýhradní bezúplatnou licenci k jejich užití na Službách, a to na dobu, po kterou Uživatel tyto fotografie v rámci Profilu Uživatele či uživatelského účtu užívá, a ke způsobům užití v souladu s určením Služeb a těmito Podmínkami.

3.6.   Uživatel bere na vědomí, že zobrazení fotografií podle čl. 3.5. těchto Podmínek je užitím díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a může podléhat souhlasu jejich autora nebo jiné oprávněné osoby. Uživatel proto prohlašuje, že je nositelem veškerých práv k fotografiím zveřejněným v Profilu Uživatele či uživatelském účtu v rozsahu odpovídajícím určení Služeb a těmto Podmínkám, a že žádná práva třetí strany nebrání zpřístupnění těchto fotografií na Službách. Uživatel dále prohlašuje, že zpřístupněním těchto fotografií na Službách nebudou dotčena žádná práva třetích osob, zejména (nikoliv však výlučně) práva nositelů autorských práv, práva na ochranu osobnosti, jiná práva třetích osob, ani nebudou porušeny platné a účinné právní předpisy. Uživatel odpovídá Provozovateli za veškerou škodu způsobenou nepravdivostí kteréhokoliv prohlášení podle tohoto článku.

3.7.     Fotografie zveřejněné v Profilu Uživatele či uživatelském účtu musí splňovat následující pravidla:

  • nesmějí porušovat platné a účinné právní předpisy ČR;
  • nesmějí zahrnovat erotický či sexuálně explicitní obsah;
  • nesmějí vyvolávat mylný dojem o identitě Uživatele (např. fotografie, kterými se Uživatel mylně vydává za slavnou osobnost apod.).

4.    Přihlášení a odhlášení Uživatele

4.1.    Uživatel se přihlašuje do Služby přihlášením k uživatelskému účtu, tj. zadáním uživatelského jména a přístupového hesla.

4.2.    Přihlášením je Uživateli umožněno využívání jednotlivých Služeb, za podmínky, že Uživatel akceptoval smluvní podmínky příslušné Služby. Uživatelský účet je použitelný napříč Službami, tedy při přechodu mezi Službami je Uživatel automaticky přihlášen a není třeba opakovaně zadávat přihlašovací údaje. Z technických důvodů je však možné, že jednotlivé Služby požádají již přihlášeného Uživatele o zvláštní přihlášení či akceptaci zvláštních smluvních podmínek.

4.3.    Pro odhlášení ze Služby Uživatel využívá odkazu „Odhlásit“, popř.  „Odhlásit se“ či jiného obdobného odkazu, na stránce Služby. Odhlášením z kterékoliv Služby dochází k odhlášení Uživatele ze všech Služeb a Uživateli je znemožněno Služby využívat způsobem vyžadujícím přihlášení.

4.4.    Po odhlášení se Uživatel považuje za tzv. identifikovaného uživatele, tzn., v rámci zařízení a prohlížeče, ze kterého se Uživatel přihlásil ke Službě, může být Uživatel nadále identifikován například svým uživatelským jménem, profilovým obrázkem (pokud jej Uživatel v rámci uživatelského profilu nahrál), případně jiným údajem uvedeným Uživatelem při registraci či doplněným do uživatelského profilu, což Uživateli po zadání přístupového hesla umožňuje pohodlné opětovné přihlášení ke Službám. Pro odstranění identifikace ze zařízení Uživatel využívá odkazu „Zapomenout“, popř. „Zapomenout uživatele“ či jiného obdobného odkazu.

5.    Následky porušení povinností Uživatele

5.1.    Provozovatel si vyhrazuje právo vymazat uživatelské účty, jejichž uživatelské jméno vzbuzuje pohoršení a/nebo je v rozporu s dobrými mravy či veřejným pořádkem či právy Provozovatele a/nebo třetích osob, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady. Zvláštní podmínky Služeb mohou stanovit další oprávnění k výmazu uživatelských účtů.

5.2.     Provozovatel si dále vyhrazuje právo vymazat uživatelské účty Uživatelů, kterými jsou porušovány Podmínky a/nebo smluvní podmínky jednotlivých Služeb a/nebo platné právní předpisy, dobré mravy, veřejný pořádek či práva Provozovatele a/nebo třetích osob.

6. Podmínky vkládání inzerce

   Inzertní obsah je přijímán v českém jazyce, s diakritikou a celkově v souladu s platnými pravidly českého pravopisu.
 
•     V inzerátech na Službě nesmějí být zveřejňovány odkazy.
•    Objednatel se zavazuje zařazovat inzeráty do odpovídající rubriky Služby dle typu a druhu nemovitosti a co nejrychleji aktualizovat inzeráty, když dojde ke změně jejich stavu nebo údajů v nich uvedených. 
•    Objednatel se zavazuje zařazovat odpovídající údaje o nemovitosti do správných kolonek a míst k tomu určených a nezveřejňovat žádné kontaktní informace na osoby, společnosti nebo webové stránky mimo tato místa. Při zadání popisů k nemovitosti je třeba dodržovat parametry povolených počtů znaků. 
•     Objednatel se zavazuje v prezentované nabídce či poptávce poskytovat informace pravdivé a úplné, a to vždy včetně finální tržní ceny nemovitosti při platbě v hotovosti nebo bankovním převodem a u plátců DPH včetně DPH, a včetně příslušné fotodokumentace. Objednatel není oprávněn vkládat či importovat do databáze na Serveru identické nabídky nemovitosti s různou nebo nulovou cenou či drobnými odchylkami popisu. Cenu nelze podmiňovat využitím nabízeného financování ani do ceny nelze započítávat bonusy, nebo podmiňovat ji jiným způsobem (protiúčet, výkupní bonus). Do poznámky k ceně lze uvést slevy v případě nabízeného financování, případně lze využít možnosti vložit cenu na leasing. Základní cena však musí být uvedena bez podmínky využití financování či výkupu.
•     Přenechání užívání nemovitosti na leasing musí být rozepsáno na odstupné, počty a výši splátek, a leasingová cena musí být uvedena v kolonce tomu určené.
•     Provozovatel si vyhrazuje právo kontroly obsahu inzerátů. V detailu nebo v textu inzerátu je zakázáno:
•       uvádět verzálkami psaná slova (pokud se nejedná o zkratky či názvy, které se oficiálně zapisují pouze verzálkami);
•       uvádět více než jeden vykřičník (před vykřičníkem nesmí být mezera);
•       psát tázací, zvolací a rozkazovací věty;
•       uvádět několikanásobné opakování slova/fráze, nadměrnou interpunkci (tři tečky), emotikony (tzv. „smajlíky“), HTML značky;
•       používat superlativy a objektivně neposouditelné zmínky o kvalitě inzerovaného produktu, např.: „nejlepší služby poskytované…“;
•       uvádět věty typu „vše, co jste kdy chtěli vědět o…“, „přijďte se podívat…“, které nijak nesouvisejí s inzerovaným produktem;
•       uvádět obchodní sdělení, reklamu či zmínky o konkurenci;
•       uveřejňovat neautorizované fotografie, např. fotografie okopírované od jiných uživatelů Služby;
•       uvádět v jednom inzerátu více produktů k prodeji;
•       ve fotografiích a videoinzerátech je zakázáno zobrazovat loga Objednatele či jiného subjektu nebo jiná reklamní sdělení (např. značku nemovitosti, mobilní bannery či roll up), odkazy na webové stránky, telefonický kontakt nebo jiné reklamní prvky, a to i v případě, že jsou umístěny na pozadí fotografovaného nemovitosti;
•       je zakázáno na místě určeném pro fotografii nemovitosti zobrazovat jakékoli reklamní texty, loga či jakékoli jiné textové soubory. Je zakázáno zobrazovat fotografie, kde nemovitosti nezabírá alespoň 2/5 plochy fotografie;
•       je zakázáno zobrazovat namísto fotografie nabízeného produktu ilustrační fotografii nebo textové informace (např. o tom, že fotografie bude teprve dodána nebo že je nemovitosti již prodáno);
•       je zakázáno fotografie jakkoli zvýrazňovat nebo opatřovat rušivými prvky např. barevnými rámečky nebo textovými informacemi;
•       je zakázáno používat koláže z více fotografií;
•       fotografie musí splňovat povinné parametry pro velikost, není povoleno doplňovat fotografie rámečky je žádoucí zobrazovat fotografie odpovídající skutečnému stavu inzerovaného nemovitosti.
•  Fotografie vkládané k inzerátům musí splňovat tyto parametry:
•       všechny fotografie musí být ve formátu .jpg nebo .png, minimální rozlišení 800×600 px (nebo vyšší při zachování poměru stran 4:3), do velikosti 5 MB;
•       maximální počet fotografií je 50;
•       pro vozy je minimální počet fotografií 1;
•     Provozovatel je v souladu a za podmínek stanovených ve Smluvních podmínkách Služby oprávněn smazat zejména inzeráty obsahující spekulativní či nulovou cenu, inzeráty s vloženým neplatným, neověřeným či fiktivním VIN, neautorizované fotografie, identické (duplicitní) inzeráty s rozdílnou cenou od různých objednatelů či od stejného objednatele, inzeráty s nepřiměřenými hodnotami či s údaji, které jsou odlišné od údajů (včetně počtu zveřejněných inzerátů) prezentovaných samotným Objednatelem na vlastních www stránkách, nebo existuje-li podezření z klamání spotřebitele či jiného jednání, jež by mohlo být v rozporu s dobrými mravy.
 •   Provozovatel zaručuje, že řazení inzerátů je jednotné a plně zautomatizováno pro všechny uživatele Služby. 
•   Provozovatel si vyhrazuje právo na přidání vodoznaku naPozemku.cz do fotografií či video inzerátů přikládaných k inzerátu.
•   Provozovatel si v souladu a za podmínek stanovených ve Smluvních podmínkách Služby vyhrazuje právo inzerci pozastavit či ukončit, vyřadit inzeráty nebo Objednatele z Administračního systému, odepřít Objednateli přístup na Službu z důvodu závažného porušení některého ustanovení těchto Pravidel anebo z důvodu opakovaného (dvakrát a více) méně závažného porušování Pravidel, a to vše bez náhrady.
 •   Inzeráty, které nebyly editované déle jak 3 měsíce, mohou být bez náhrady a předchozího upozornění ze systému vymazány.
 •   Inzerenti jsou povinni pro reklamní sdělení dodržovat Pravidla reklamy dostupná na:. Pravidla reklamy se použijí jak na stávající reklamní sdělení, tak i na nově objednané reklamní kampaně. Pokud je reklamní sdělení v rozporu Pravidly reklamy, jedná se o porušení těchto Smluvních podmínek.
•   Provozovatel si vyhrazuje právo smazat uživatelský účet a inzeráty uživateli, který opakovaně (min. 3 krát) porušil tyto Pravidla inzerce.

7.    Zpracování osobních údajů

7.1.   Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

7.2.   Pro registraci Uživatele na Službách a pro rozpoznání přihlášeného či identifikovaného Uživatele je Provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje Uživatele nebo osobní údaje poskytnuté či zadané Uživatelem při registraci a/nebo doplněné na jakékoliv Službě Provozovatele. Uživatel bere na vědomí, že pro zajištění bezpečnosti Uživatelů a jejich dat je Provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje Uživatele zadané či doplněné na jakékoliv Službě napříč všemi Službami Provozovatele, a to z důvodu kvalitnějšího rozpoznání již přihlášeného či identifikovaného Uživatele.

7.3.   Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné při plnění smlouvy, na jejímž základě Provozovatel poskytuje registraci na Službách, a jejíchž smluvní stranou je Uživatel, jako subjekt osobních údajů.

7.4.    V konkrétních případech může Provozovatel zpracovávat osobní údaje nad rámec čl. 6.2. a 6.3. Podmínek dle konkrétního účelu pro ochranu oprávněných zájmů Provozovatele nebo třetích osob (např. zájem na bezpečném fungování Služby) dle zákonných požadavků na zpracovávání osobních údajů.

7.5.    Pokud Uživatel předal či předá Provozovateli osobní údaje jiných fyzických osob, je Uživatel povinen tyto fyzické osoby informovat o zpracování osobních údajů a zajistit tak zákonnost zpracování osobních údajů. V opačném případě Uživatel odpovídá Provozovateli za způsobenou škodu.

7.6.    K předání dat, která mohou mít povahu osobních údajů, třetí osobě může dojít v případě, kdy se tak děje v souvislosti s provozováním Služeb a je tak stanoveno smlouvou mezi Provozovatelem a takovouto třetí osobou.

7.7.   Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.

8.    Závěrečná ustanovení

8.1.    Na poskytování Služeb se dále použijí jejich zvláštní smluvní podmínky.  Ustanovení smluvních podmínek jednotlivých Služeb mají před ustanoveními těchto Podmínek přednost.

8.2.    Provozovatel si vyhrazuje právo v přiměřeném rozsahu jednostranně tyto Podmínky změnit, zejména při změně legislativy, technické změně Služeb či v případě změny provozních, organizačních či obchodních procesů u Provozovatele. Provozovatel oznámí změnu Uživateli prostřednictvím rozhraní Služby minimálně 7 dní před účinností této změny. Uživatel má právo odmítnout změnu Podmínek a v takovém případě zrušit svůj uživatelský účet. Pokud Uživatel užívá po účinnosti změny Podmínek i nadále svůj uživatelský účet, má se za to, že tím přijímá změnu Podmínek.

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 12. 2023.

Přihlásit se

Registrovat se

Obnova hesla

Zadejte uživatelské jméno nebo e-mailovou adresu, e-mailem obdržíte odkaz pro vytvoření nového hesla.