Vzor níže je k dispozici zdarma a neručíme za jeho úplnost a správnost. Pro řádně sepsanou smlouvu o pronájmu pozemku doporučujeme využít služeb advokátní nebo notářské kanceláře.

(Chcete zde mít odkaz na Vaší firmu?)

NÁJEMNÍ SMLOUVA

Adam Nový
bytem: Rumová 97, 150 00 Praha 5
nar. 23.12.1975
(dále jen „pronajímatel“)

a

Petra Šedá
bytem: Horní 1, 390 01 Tábor
Rč. 720502/1972
(dále jen „nájemce“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
NÁJEMNÍ SMLOUVU
podle § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.

 1. Pronajímatel je výhradním vlastníkem pozemku p.č. 1242/1, trvalého travního porostu o výměře 1569 m, v k.ú. Trnovany, obec Tábor, okres Tábor, zapsané na listu vlastnictví č. 4432, Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Tábor (dále jen Pozemek).
 2. Pronajímatel přenechává Pozemek specifikovaný v odst. 1 nájemci do nájmu za podmínek uvedených v této smlouvě a nájemce uvedený Pozemek do nájmu přijímá.

II.

 1. Nájem se sjednává na dobu neurčitou počínaje 1. 1. 2025.
 2. Pozemek se pronajímá za účelem pořádání společenských akcí.

III.

Nájemné je sjednáno ve výši 20.000,- Kč (slovy: Dvacet tisíc korun českých) ročně. Nájemce je povinen zaplatit sjednané nájemné čtvrtletně po 5000,- Kč, vždy před začátkem příslušného čtvrtletí na účet pronajímatele č. 450000123/2010 vedený u Fio banky.

IV.

Nájemce není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu dát Pozemek nebo jeho část do podnájmu třetí osobě.

V.

 1. Tato smlouva může být ukončena dohodou stran.
 2. Tato smlouva může být ukončena písemnou výpovědí, kterékoli ze smluvních stran, doručenou druhé smluvní straně, a to i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce, a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.
 3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Táboře dne 25.9.2023

Adam Nový
pronajímatel

Petra Šedá
nájemce


Poznámky ke vzoru smlouvy na pronájem pozemku:

 • Jako identifikaci můžete pod jméno napsat rodné číslo, datum narození nebo číslo občanského průkazu.
 • Pokud chcete vyplnit jako nájemce nebo pronajímatele firmu, přepište údaje v hlavičce na Název firmy, IČ: DIČ: a sídlo společnosti.
 • Zrušit nájemní smlouvu sjednanou na neurčitou dobu lze, nedojde-li k dohodě pronajímatele s nájemcem, pouze výpovědí.
 • Nájemní smlouvu lze vypovědět při nájmech pozemků patřících do zemědělského půdního fondu nebo lesního půdního fondu v jednoroční lhůtě, a to ke dni 1. října běžného roku; při nájmech jiných nemovitostí v tříměsíční lhůtě..

Přihlásit se

Registrovat se

Obnova hesla

Zadejte uživatelské jméno nebo e-mailovou adresu, e-mailem obdržíte odkaz pro vytvoření nového hesla.