Vzor níže je k dispozici zdarma a neručíme za jeho úplnost a správnost. Pro řádně sepsanou smlouvu o pronájmu chalupy doporučujeme využít služeb advokátní nebo notářské kanceláře.

(Chcete zde mít odkaz na Vaší firmu?)

SMLOUVA O UBYTOVÁNÍ

Petr Novák
bytem: Rumová 97, 150 00 Praha 5
nar. 23.12.1975
(dále jen „pronajímatel“)

a

Adéla Dvorská
bytem: Horní 1, 390 01 Tábor
Rč. 720502/1972
(dále jen „nájemce“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
SMLOUVU O UBYTOVÁNÍ
podle § 2326 až § 2331 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

  1. Předmět a účel pronájmu

1.1. Předmětem pronájmu ke krátkodobé rekreaci je chalupa v obci Tábor, na adrese Vančurova 450, PSČ: 390 01

1.2. Účel pronájmu Předmět pronájmu bude užíván výlučně k rekreačnímu pobytu.

  1. Všeobecná ujednání

2.1. Pobyt od 1.10.2023 do 8.10.2023

Celkem počet ubytovaných osob: 4 osoby

Dohodnutá a zaplacená cena za pobyt: 10 000,- Kč

Vratná kauce: 5000,- Kč

2.2. Nájemce je povinen předat po ukončení nájmu předmět pronájmu pronajímateli ve stavu v jakém ho převzal, tj. bez vad a poškození, v uklizeném stavu. Způsobí-li nájemce, nebo osoby, které s ním předmět pronájmu užívají, škodu, musí nájemce tuto skutečnost neprodleně sdělit pronajímateli. Za nájemcem způsobenou škodu je pronajímatel, nebo jeho oprávněný zástupce, oprávněn žádat náhradu škody na místě zaplacením vyčíslené škodné částky hotově nebo převodem na účet pronajímatele. K tomuto účelu může být započtena kauce.

  1. Doba nájmu, ukončení nájmu

Nájemní vztah je uzavírán na dobu určitou, a to v termínu specifikovaném v bodu 2 této smlouvy. Porušení povinností nájemce daných v ubytovacím řádu, který je přílohou této smlouvy ustanoveních smlouvy opravňuje pronajímatele k vypovězení této smlouvy s okamžitou platností. Nájemce je v takovém případě povinen bezodkladně vyklidit a opustit předmět pronájmu. Nájemce nemá v takovém případě nárok na vrácení nájemného ani jeho části.

  1. Závěrečná ustanovení

4.1. Platnost této smlouvy může být mezi nájemcem a majitelem individuálně upravena výlučně písemnou formou.

4.2. Uhrazením zálohy či celé ceny pronájmu bere objednavatel tyto podmínky na vědomí a souhlasí s nimi.

4.3. Nájemce potvrzuje svůj souhlas s manipulací s jeho osobními daty dle zákona č. 110/2000 Sb. pro účely evidence ubytovaných, dále pro účely účetnictví ve smyslu daňových zákonů ČR. Pronajímatel se zároveň zavazuje, že neposkytne osobní údaje nájemce třetí straně.

4.4. Účastníci smlouvy si tuto přečetli, porozuměli jí a souhlasí s jejím obsahem. Tato smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle. Svůj souhlas stvrzují smluvní strany svými podpisy.

4.5. Nedílnou součástí této smlouvy je „Ubytovací řád“, který je přílohou této smlouvy.

4.6. Nájemce odpovídá za všechny členy s ním sdílející pronajatý objekt a za jejich chování a případné škody, které způsobí. Případnou vzniklou škodu, nebo ztrátu či poškození objektu či jeho vybavení, bude pronajímatel uplatňovat a vymáhat pouze po nájemci.

4.7. Pronajímatel potvrzuje, že předem obdržel dohodnutou cenu za ubytování uvedenou v bodě 2 této smlouvy. Nájemce potvrzuje, že se seznámil s „Ubytovacím řádem“ a souhlasí s ním, což dobrovolně stvrzuje svým podpisem.

V Táboře dne 25.9.2023

Petr Novák
pronajímatel

Adéla Dvorská
nájemce


Poznámky ke vzoru smlouvy na pronájem chalupy:

  • Jako identifikaci můžete pod jméno napsat rodné číslo, datum narození nebo číslo občanského průkazu.
  • Pokud chcete vyplnit jako nájemce nebo pronajímatele firmu, přepište údaje v hlavičce na Název firmy, IČ: DIČ: a sídlo společnosti.
  • Ubytovací řád slouží k bližšímu nastavení ubytovacích podmínek jako je např. zákaz kouření na pokoji atd. Doporučujeme jej sepsat společně s touto smlouvou.
  • Před podpisem smlouvy doporučujeme v objektu zajistit fotodokumentaci stavu vybavení.

Přihlásit se

Registrovat se

Obnova hesla

Zadejte uživatelské jméno nebo e-mailovou adresu, e-mailem obdržíte odkaz pro vytvoření nového hesla.